At

prep.
Of place: P. and V. ἐπ (dat.), πρός (dat.), παρ (dat.), ἐν (dat.).
Of time: use P. and V. dat. or ἐν and dat.
Of price: use P. and V. gen.
Against: P. and V. ἐπ (acc. or dat.), πρός (acc.), εἰς (acc.).
(Rejoice, be angry, etc.) at: P. and V. ἐπ (dat.).
(Mock) at: P. and V. ὑβρίζειν (εἰς, acc.).
(Throw or aim) at: use gen.
Not at all: P. and V. ἀρχὴν οὐ, P. οὐχ ὅλως, Ar. and P. οὐ τὸ παρπαν, V. οὐ τὸ πᾶν; see under {{U}}All.
At enmity: P. and V. διʼ ἔχθρας.
At hazard: P. and V. τχῃ, P. κατὰ τύχην.
At home: P. and V. οἴκοι, κατʼ οἶκον, ἔνδον, V. ἐν δόμοις; see under {{U}}Home.
At once: P. and V. εὐθύς, εὐθέως, αὐτκα, παραυτκα, Ar. and P. παραχρῆμα; see {{U}}Immediately.

Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.